Phone: +1 234 56 78

E-Mail: contact@rapchieuphim.com

Suất chiếu đặc biệt Sneak Shows - Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 tại CGV

từ 27/12 đến 29/06/2017, Hệ thống rạp CGV ,

Thưởng thức bộ phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 trước ngày công chiếu với Suất Chiếu Sớm vào từ 27/06 đến 29/06/2017 tại CGV Cinemas!